បកប្រែភាសា

Friday, October 17, 2014

វិធីបុកប្រក្រាមនៅលើទូរស័ព្ទ LG Optimus G F180​ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Kitkat 4.4.2

 1 - PC Sync : LGPCSuite_Setup.exe
 2- B2CApp : B2CAppSetup.exe
3 - Flash tool 1.0.54. : FlashTool.1.0.54.rar

Link : Download Stock Rom 4.4.2
Link : Rom fix 4.4.2 Tiếng Việt

No comments:

Post a Comment