បកប្រែភាសា

Thursday, October 16, 2014

Galaxy S3 SHV-E210LSK to 4.4.2 Fix All SystemUI Style S5 មានភាសាខ្មែរ

របៀបធ្វើ ៖
 1. Extract (unzip) the firmware file
 2. Download Odin v3.09
 3. Extract Odin zip-file
 4. Open Odin v3.09
 5. Reboot phone in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
 6. Connect phone and wait until you get a blue sign in Odin
 7. Add the firmware file to AP / PDA
 8. Make sure re-partition is NOT ticked
 9. Click the start button, sit back and wait a few minute

ចុចទីនេះដើប្បីទាញយក ៖ 
 1. Galaxy S3 SHV-E210L (ទាញយក)
 2. Galaxy S3 SHV-E210S  (ទាញយក)
 3. Galaxy S3 SHV-E210K (ទាញយក)

2 comments: