បកប្រែភាសា

Tuesday, October 7, 2014

របៀបតម្លើងជំនាន់ Galaxy S3 E210S/K/L ទៅកាន់ Android Kitkat 4.4.4 ភាសាខ្មែរ និងក្តារចុចខ្មែរ
១. តម្លើងទៅកាន់ Android Kitkat 4.4.4
​​​​    តំណរភ្ជាប់
     E210L ទាញយកទីនេះ
     E210S ទាញយកទីនេះ
     E210K ទាញយកទីនេះ
     សរសេរជាមួយនឹង ODIN

២. Root ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកជាមួយនឹង CF-Auot-Root
     តំណរភ្ជាប់
     E210L ទាញយកទីនេះ
     E210K ទាញយកទីនេះ
     E210S ទាញយកទីនេះ
     សរសេរជាមួយនឹង ODIN

៣. តម្លើង ភាសាខ្មែរ និងក្តារចុចខ្មែរ
     នៅក្នុងជំនាន់ Kitkat 4.4.4 នេះ Samsung ​
​​​​​​     បានបញ្ចូល ហ្វូងខ្មែរ
     ប៉ុន្តែភាសាខ្មែរនៅក្នុងSettings         ត្រូវបានលាក់បាត់។
     សូមអនុវត្តតាម Tool ខាងក្រោមដើម្បីបង្ហាញភាសាខ្មែរ
1-click tool នេះមានភាពងាយស្រួួល ដោយគ្រាន់តែ Double-click លើហ្វាល់ exe         
      និងធ្វើតាមការណែនាំ មិនដល់ ១ នាទី ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនឹងមានភាសាខ្មែរ ។

     តំណរភ្ជាប់
    ទាញយកទីនេះ

     Tool នេះអាចប្រើបានគ្រប់ Galaxy Kiktkat 4.4

1 comment: