បកប្រែភាសា

Wednesday, October 15, 2014

របៀបដាក់រូបbannerdក្នុងAboutphone


តម្រូវកាដែលយើងត្រូវមាន
1  apktool(ក្នុងPC)

2  rootexploer.apk(តំឡើងចូលទូរស័ព្ទ)

3  រូបភាពដែលយើងចង់ដាក់(ជាfile logo_banner.png)ទហំប្រហែល 454x142 ឬប្រហាក់ប្រហែល

4 file banner zip អាចទាញយកបានពីទីនេះ http://www.4shared.com/rar/4OZVVZuYba/Custom_Banner.html

5 notpad++ ទាញយកពីទីនេះ http://notepad-plus-plus.org/download/v6.6.7.html
​​​​​
របៀបធ្វើ
1 ដំបូងត្រូវពន្លាSettingsជាមុនសិន ដោយប្រើ commentក្នុងapktool-apktool d SecSettins.apk (តែត្រូវinstall frameork-resជាមុនសិន)

2 copy រូបភាកbanner.pngដែលយើងចង់ដាក់ក្នុងaboutphoneហើយបើកfolder settinsដែលយើងបានពន្លាក្នុងapktool ចូលទៅកាន់ពាក្យres drawableហើយដាក់bannerយើងចូល

3 ចម្លងlogo_banner.xmlដែលយើងបានដោនឡូតតាមlinkខាងលើ យកទៅដាក់ក្នុងfolder Settings res layout

4 ចូលទៅក្នុងfolder Settinsម្តងទៀតចូលក្នុងres xml ហើយបើកfile device_info_settings.xmlជាមួយនឹងnotpad++ហើយចម្លងcodeខាងក្រោមនេះនេះ
key
="od_logo" />
យកទៅដាក់បន្ទាប់ជាមួយcodeជួរទីបី ហើយក្តោបSettingsវិញ

5 បើកoriginal Settinsជាមួយwinzip ហើយចម្លងfolder META-INFនឹងAndroidManifest.xmlយកទៅដាក់ក្នុងSetting ដែលយើងបានក្តោបក្នុងfolder settings diskប្រសិនបើទាមទាreplaceយកyes ហើយត្រូវយកSettinsក្នុងfolder diskនេះយកទៅក្នុងក្នុងsystem appរបស់ទូរស័ព្ទវិញដោយប្រើrootexpler

ដកស្រង់ចេញពីប្រភព http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2440509

1 comment: