បកប្រែភាសា

Monday, September 29, 2014

[ Official Firmware ] LG Optimus Vu II (F200L.S.K) Android KitKat 4.4.2 KDZ

ទាញយក Official Firmware KDZ
ប្រភព: KDZ

1 comment: