បកប្រែភាសា

Tuesday, March 11, 2014

របៀប Updates Galaxy Note2 (GT-N7100) to jellybean 4.3 តាម​ CWM

 
សួរស្តី :D  ថ្ងៃនេះកូនខ្មែរអាប់ដេត សូមលើកយកអំពី របៀប Updates Galaxy Note2( GT-N7100) ទៅ​Version 4.3 តាម CWM Recovery យ៉ាង​ងាយស្រួល។

ទាញយកឯកសារត្រូវការ
របៀបធ្វើ
  • បិទទូរស័ព្ទហើយចុច Home + Vol down + Power រង់ចាំរហូតវាលោតផ្តាំងមួយរួចចុច Vol up​នោះទូរស័ព្ទកំពុងស្ថិតក្នុង Download mode
  • ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយកុំព្យូទ័រ រួចបើកកម្មវិធី Odin3.07 រួចចុចលើពាក្យ PDA ស្វែង​រក​ File ដែល​​ បាន Download មកឈ្មោះ philz_touch_5.15.0-n7100.tar.md5 រួចលើពាក្យ Start រង់ចាំវា​ដើរ​ចប់។
  • Copy  N7100XXUEML3_zmx8038_V2.6.zip ចូលក្នុង SD Card រូចចុចចូលCWM Recovery ដោយបិទទូរស័ព្ទ រួចចុច Vol up + Home +Power រហូតចេញភ្លើង LED អ្នកត្រូវផ្អាកការចុច​ទាំងអស់។
  • នៅពេលដែលទូរស័ព្ទអ្នកចូល Recovery ហើយអ្នកអាច Updates បានតាម CWM Recovery ដោយ​គ្រាន់តែធ្វើតាមយើងដូចខាងក្រោម:
  1.  ចុច Wipe data/Factory reset ==>Yes -delete all user data==>++++Go Back++++
  2. ចុច Wipe cache partition ==> Yes- Wipe Cache==>+++Go Back+++
  3. ចុច Advenced ==> Wipe Daivik Cache ==>+++Go Back+++
  4. ចុច Install Zip ==> Choose Zip From SD card ==> N7100XXUEML3_zmx8038_V2.6.zip==>Yes-Install  N7100XXUEML3_zmx8038_V2.6.zip ==> +++Go Back+++==>Roboot System Now.
  5. រង់ចាំ រហូតដំណើរការចប់វានឹងឡើងទៅ Jellybean 4.3 នឹងមាន Style យ៉ាង​ស្អាត
សូមមើល Screenshots 
 
សូមជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តន៍ នឹងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង

No comments:

Post a Comment