បកប្រែភាសា

Friday, December 13, 2013

Rom Korea

File Size Modified
[dir] Android 386.0 KB 2013-Jan-23
[dir] Apple 239.6 MB 2012-Dec-02
[dir] Box Setup 1.1 GB 2012-Nov-25
[dir] Driver 25.3 MB 2012-Nov-25
[dir] Firmware 1.8 GB 2013-Jan-17
[dir] LG Flash Tool 1.6 MB 2013-Jan-16
[dir] Modem 123.3 MB 2013-Jan-08
[dir] Other 44.1 MB 2013-Jan-06
[dir] Phone's Driver 25.3 MB 2012-Nov-25
[dir] Sony 1.2 MB 2013-Jan-16
[dir] WebManager 6.4 days old 4.5 MB 2013-Feb-13
[deb] AppSync40Plus_v1.1.6.deb 9.0 KB 2013-Jan-18

សំរាប់ Room File KoRean


F HOME_E110S.UG06.2140_CL827243_REV02_user_low_ship.tar   677,724,248   2012-07-12 PM 03:24
F HOME_E120K.UF29.1112_CL805677_REV02_user_low_ship.tar   766,720,088   2012-07-12 PM 10:05
F HOME_E120L.FB05.0938_CL939741_REV00_user_low_ship.tar   877,383,768   2012-02-22 AM 11:06
F HOME_E120L.UE11.2041_CL549229_REV00_user_low_ship.tar   811,130,968   2012-05-24 AM 11:27
F HOME_E120S.FD12.1532_CL1054062_REV03_user_low_ship.tar   824,384,512   2012-04-19 PM 12:26
F HOME_E120S.UG07.1045_CL828910_REV03_user_low_ship.tar   832,583,768   2012-07-11 PM 06:12
F HOME_E160K.FB16.2031_CL939687_REV0000_user_mid_ship.tar   1,039,073,370   2012-03-23 AM 03:26
F HOME_E160K.UI24.2036_CL966809_REV02_user_low_ship.tar   1,181,450,328   2012-09-29 PM 03:10
F HOME_E160L.FB07.2054_CL935721_REV0000_user_mid_ship.tar   1,057,822,810   2012-02-24 PM 06:48
F HOME_E160L.UH24.1821_CL966093_REV02_user_low_ship.tar   1,167,206,488   2012-09-10 PM 11:27
F HOME_E160S.FA09.1831_CL867733_REV0000_user_mid_ship.tar   1,088,850,010   2012-05-24 AM 11:08
F HOME_E160S.UH24.1912_CL966809_REV02_user_low_ship.tar   1,224,898,648   2012-08-27 AM 02:44
F KIES_HOME_E110SKSJMA4_896235_REV02_user_low_ship.tar   835,420,247   2013-02-14 PM 11:52
F KIES_HOME_E120KKKJMA1_704944_REV02_user_low_ship.tar   959,549,527   2013-02-14 PM 06:09
F KIES_HOME_E120LKLJMA4_704944_REV00_user_low_ship.tar   1,025,106,007   2013-02-14 PM 06:00
F KIES_HOME_E120SKSJMA4_704944_REV02_user_low_ship.tar   1,022,689,367   2013-02-14 PM 06:02
F KIES_HOME_E160KKKJMB1_704944_REV02_user_low_ship.tar   1,345,648,727   2013-02-22 PM 03:48
F KIES_HOME_E160LKLJMB2_704944_REV02_user_low_ship.tar   1,304,483,927   2013-02-22 PM 03:45
F KIES_HOME_E160SKSJMB1_704944_REV02_user_low_ship.tar   1,347,399,767   2013-02-22 PM 03:45
F KIES_HOME_E210KKKJLJC_E210KKTTALJC_371046_REV00_user_low_ship.tar   1,316,761,700   2012-10-26 AM 03:15
F KIES_HOME_E210LKLALG4_E210LLGTALG4_808555_REV00_user_low_ship.tar   1,309,388,900   2012-07-20 AM 10:41
F KIES_HOME_E210SKSJLJB_E210SSKTALJB_371001_REV00_user_low_ship.tar   1,562,388,580   2012-10-26 AM 02:01
F KIES_HOME_E210SKSJLL6_E210SSKTALL2_638230_REV00_user_low_ship.tar   1,609,646,180   2013-02-15 PM 08:02
F KIES_HOME_E210SKSJMB7_E210SSKTAMB1_866518_REV00_user_low_ship.tar   1,613,639,780   2013-02-25 PM 04:02
F KIES_HOME_E250KKKVLKB_E250KKTTVLK2_579062_REV04_user_low_ship.tar   1,534,945,380   2012-12-10 PM 06:26
F KIES_HOME_E250KKKVMB1_E250KKTTVLK2_818300_REV04_user_low_ship.tar   1,544,038,500   2013-02-15 AM 03:01
F KIES_HOME_E250LKLVLKB_E250LLGTVLK2_579062_REV04_user_low_ship.tar   1,544,048,740   2012-12-03 AM 10:50
F KIES_HOME_E250LKLVMB1_E250LLGTVMA5_886457_REV04_user_low_ship.tar   1,546,383,460   2013-02-15 AM 10:39
F KIES_HOME_E250SKSVLL2_E250SSKTVLK2_579062_REV04_user_low_ship.tar   1,731,911,780   2012-12-14 PM 09:24
F KIES_HOME_E250SKSVMB1_E250SSKTVLK2_817205_REV04_user_low_ship.tar   1,743,872,100   2013-02-13 AM 10:24
F N7000XXLRK_N7000DBTLRK_N7000XXLRK_HOME.tar


សំរាប់ Room  +   Root


F HOME_E110S.UG06.2140_CL827243_REV02_user_low_ship_rooted.tar   689,132,544   2012-07-18 PM 08:49
F HOME_E120K.UF29.1112_CL805677_REV02_user_low_ship_rooted_camnosound.tar   780,450,816   2012-07-13 PM 03:20
F HOME_E120L.UE11.2041_CL549229_REV00_user_low_ship_rooted.tar   824,493,568   2012-05-25 PM 04:28
F HOME_E120S.UG07.1045_CL828910_REV03_user_low_ship_rooted_camnosound.tar   846,193,664   2012-07-11 PM 06:23
F HOME_E160K.UI24.2036_CL966809_REV02_user_low_ship_rooted.tar   1,208,902,656   2012-09-29 PM 07:58
F HOME_E160L.UH24.1821_CL966093_REV02_user_low_ship_rooted.tar   1,194,659,840   2012-09-10 PM 11:48
F HOME_E160S.UH24.1912_CL966809_REV02_user_low_ship_rooted.tar   1,252,346,880   2012-09-11 AM 12:09
F KIES_HOME_E110SKSJMA4_896235_REV02_user_low_ship_rooted.tar   846,341,632   2013-02-15 AM 11:06
F KIES_HOME_E120KKKJMA1_704944_REV02_user_low_ship_rooted.tar   972,811,264   2013-02-14 PM 06:19
F KIES_HOME_E120LKLJMA4_704944_REV00_user_low_ship_rooted.tar   1,038,368,256   2013-02-14 PM 06:29
F KIES_HOME_E120SKSJMA4_704944_REV02_user_low_ship_rooted.tar   1,035,951,616   2013-02-14 PM 06:16
F KIES_HOME_E160KKKJMB1_704944_REV02_user_low_ship_rooted.tar   1,371,617,792   2013-02-22 PM 06:04
F KIES_HOME_E160LKLJMB2_704944_REV02_user_low_ship.rooted.tar   1,330,452,480   2013-02-22 PM 06:15
F KIES_HOME_E160SKSJMB1_704944_REV02_user_low_ship.rooted.tar   1,373,370,880   2013-02-22 PM 06:22
F KIES_HOME_E210KKKJLJC_E210KKTTALJC_371046_REV00_user_low_ship_rooted.tar   1,352,120,832   2012-11-01 PM 03:51
F KIES_HOME_E210LKLALG4_E210LLGTALG4_808555_REV00_user_low_ship_rooted.tar   1,345,386,496   2012-07-20 AM 11:18
F KIES_HOME_E210SKSJLJB_E210SSKTALJB_371001_REV00_user_low_ship_rooted.tar   1,597,743,104   2012-11-01 PM 03:37
F KIES_HOME_E210SKSJLL6_E210SSKTALL2_638230_REV00_user_low_ship_rooted.tar   1,645,148,672   2013-02-15 PM 08:27
F KIES_HOME_E210SKSJMB7_E210SSKTAMB1_866518_REV00_user_low_ship_rooted.tar   1,649,438,208   2013-02-25 PM 04:32
F KIES_HOME_E250KKKVLKB_E250KKTTVLK2_579062_REV04_user_low_ship_rooted.tar   1,576,680,448   2012-12-17 PM 05:09
F KIES_HOME_E250KKKVMB1_E250KKTTVLK2_818300_REV04_user_low_ship_rooted.tar   1,585,882,624   2013-02-15 AM 10:53
F KIES_HOME_E250LKLVLKB_E250LLGTVLK2_579062_REV04_user_low_ship_rooted.tar   1,585,787,904   2012-12-17 PM 06:13
F KIES_HOME_E250LKLVMB1_E250LLGTVMA5_886457_REV04_user_low_ship_rooted.tar   1,588,227,584   2013-02-15 AM 11:05
F KIES_HOME_E250SKSVLL2_E250SSKTVLK2_579062_REV04_user_low_ship_rooted.tar   1,773,648,896   2012-12-17 PM 05:04
F KIES_HOME_E250SKSVMB1_E250SSKTVLK2_817205_REV04_user_low_ship_rooted.tar   1,785,718,272   2013-02-13 AM 10:42
F N7000XXLRK_N7000DBTLRK_N7000XXLRK_HOME_rooted.tar   1,045,366,784   2012-08-16 PM 02:55
F Root_KIES_HOME_M250KKKJMB1_USER.tar

No comments:

Post a Comment