បកប្រែភាសា

Wednesday, December 25, 2013

ដំណោះស្រាយ តម្លើងអក្សរខ្មែរតែចេញ ថៃ សម្រាប់ iOS 7


IMG_0004
អ្វីដែលបងប្អូន រងចាំនោះគឺក្តាចុចខ្មែរ ដែលក្រុម 4KhmeriPhone បានចេញឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ តែមានបញ្ហាខ្លះដែលកើតឡើង ដូចជាតម្លើងហើយ ចេញអក្សរថៃទៅវិញ។ ដូចនេះយើងមានដំណោះស្រាយ!
ទី១៖ ប្រាកដថា នៅក្នុង itools ចេញពាក្យ Jailbreak ថា “Yes” បើ NO សូមដោះស្រាយ ទីនេះ!
No
ទី២៖ ត្រូវប្រើប្រាស់ iToos ឬក៏ iFunbox ដើម្បីលុប Folder Apple.com.keyboards ដែលស្ថិតនៅក្នុង var/mobile/library/caches/com.apple.keyboards (ដូចរូប)
សូមធ្វើការចូលទៅលុប Folder “com.apple.keyboards”
keyboard
ទី៣៖ សូមចូល ទៅលុប Mobile substrate ដែលស្ថិតនៅក្នុង Cydia >Manage> Packages>  Mobile substrate
IMG_0010
ហើយសូម Restart Springboard
ទី៤៖ បន្ទាប់មកទៀតសូមធ្វើការ លុបKeyboard ដែលយើងបានតម្លើងពីមុន ចេញភាសាថៃ

ហើយសូមធ្វើការ Reboot
ទី៥៖ សូមធ្វើការតម្លើង Khmer Keyboard ឡើងវិញ ហើយ ធ្វើការ Restart Springboard ជាការស្រេច។
សូមមើលលទ្ធផល៖
IMG_0008_51329062
បើសិនជាមានជាចម្ងល់ ឬ មតិសូមធ្វើការសួរបាន ខ្ញុំនិងរងចាំទទួលជានិច្ច។អរគុណ

No comments:

Post a Comment