បកប្រែភាសា

Wednesday, November 6, 2013

តម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរលើ iOS 7 មិនចាំបាច់ Jailbreak


 


ការរងចាំរបស់ប្រិយមិត្ត និង ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ iOS 7 (7.0 7.0.1 7.0.2 7.0.3)
ដែលមិនអាចមើលឃើញអក្សរខ្មែរបានពេលនេះលែងបារម្ភទៀតហើយ
ក្រុម 4KhmeriPhone បានបញ្ចេញវិធីតម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរនៅលើ iOS 7 គ្រប់ឧបករណ៏ទាំងអស់
ដោយមិនចាំបាច់រងចាំការ Jailbreak បន្តទៀតឡើយ!
វិធីតម្លើង (អត្ថបទទាំងស្រុងពី 4KhmeriPhone):
សួរស្ដីប្រីយមិត្ត៖
ដល់ពេលដែលយើងត្រូវតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរដោយមិនចាំបាច់ jailbreak នៅលើ iOS 7 ហើយ ។
វិធីសាស្ត្រនេៈដំណើរការបាននៅលើកម្មវិធីមួយចំនួន ប៉ុន្តែកម្មវិធីខ្លះមិនដំណើរការទេ ដូចជា Safari ជាដើម ។
សូមមេត្តាអានឲ្យបានច្បាស់នូវវិធីណែនាំជាមុនសិន មុននឹងតម្លើង !!!!!!

វិធីតម្លើង៖
១. បើក Link ខាងក្រោមនេៈនៅលើ iDevice iOS 7:
- ពុម្ភអក្ស បាត់ដំបង (Battambang):
https://www.dropbox.com/s/a045kwu9zxolv16/Battambang.mobileconfig
- ពុម្ភអក្ស នគរា (Nokora) សូមអរគុណដល់បង ដាញ់ ហុង ចំពេាះពុម្ភអក្សរ credit to him:
https://www.dropbox.com/s/dj6dfq1w72n1zud/Nokora.mobileconfig
 
២. ទាញយក រួចតម្លើង
៣. រូចរាល់អាចប្រើបាន
អាចតម្លើងបានទាំងអស់ប៉ុន្តែដំណើរការ ពុម្ភអក្សរតែមួយគត់ ។ ដូចនេៈត្រូវជ្រើសរើសថា ពុម្ភអក្សរណាដែលចង់ប្រើ ។

វិធីដកចេញ៖
១. ចូលទៅ Settings —> General —> Profile
២. ចុច remove

សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសអរគុណ Bro Oo Jim ដែលបានជួយបង្កើត files ទាំងអស់អស់នេៈ និងសំណូមពរ អោយបញ្ចេញនៅយប់នេៈ និងសូមអរគុណដល់ Admin (w2no) ដែលបានធ្វើជា Screenshots និង សមាជិកក្រុមដែលបានសាកល្បង Bro @DaNa, @Jack, @Bunna and @Vibol ។
សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលយល់អធ្យាស្រ័យ និងអត់ធ្មត់ ។


បើមិនច្បាស់អាចតាមវិធីនេះ


សួរស្ដីប្រីយមិត្ត៖
ដល់ពេលដែលយើងត្រូវតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរដោយមិនចាំបាច់ jailbreak នៅលើ iOS 7 -7.x.xហើយ ។

វិធីសាស្ត្រនេៈដំណើរការបាននៅលើកម្មវិធីមួយចំនួន ប៉ុន្តែកម្មវិធីខ្លះមិនដំណើរការទេ ដូចជា Safari ជាដើម ។
សូមមេត្តាអានឲ្យបានច្បាស់នូវវិធីណែនាំជាមុនសិន មុននឹងតម្លើង !!!!!!
វិធីតម្លើង៖
១. បើក link ខាងក្រោមនេៈនៅលើ idevice iOS 7:
- ពុម្ភអក្ស បាត់ដំបង (Battambang):
https://www.dropbox.com/s/a045kwu9zxolv16/Battambang.mobileconfig
- ពុម្ភអក្ស នគរា (Nokora) សូមអរគុណដល់បង ដាញ់ ហុង ចំពោះពុម្ភអក្សរ(credit)
 https://www.dropbox.com/s/dj6dfq1w72n1zud/Nokora.mobileconfig
ចំពោះពុម្ភអក្សរ នគរា វាមានទំហំតូចតិច

ដំណរភ្ជាប់ផ្សែងទៀត ៖
www.iplaypm.com/font/Battambang.mobileconfig - Battambang
www.iplaypm.com/font/Nokora.mobileconfig  - Nokora
២. ទាញយក 

៣. ទាញយក រួចតម្លើង 
***បើវាទាមទា Passcode វាជាPassword ដែលលោកអ្នកបានដាក់***

៤. រូចរាល់អាចប្រើបាន  ឫ 
អាច Reboot Device កាន់តែល្អដើម្បីអោយវាដំណើរការកាន់តែស្រួល

ចំណាំ អាចតម្លើងបាន ទាំងអស់ ប៉ុន្តែដំណើរការ ពុម្ភអក្សរ តែមួយគត់ ។ 
ដូចនេៈ ត្រូវជ្រើស រើសថា ពុម្ភអក្សរ ណាដែលចង់ ប្រើ ។
វិធីដកចេញ៖ ករណីមិនត្រូវការប្រើ 
១. ចូលទៅ Settings —> General —> Profile
២. ចុច remove  និង Restart iDevice

បើសិនជាមិនដំណើរការ ឬមានបញ្ហាទាក់ទងសំនួរចំលើយ
ចុចទីនេះ 4KhmeriPhone Team
https://www.facebook.com/4khmeriphone

-------------------SHARE SHAR TO UR FRIEND--------------------
សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសអរគុណ Bro Oo Jim ដែលបានជួយបង្កើត files ទាំងអស់អស់នេៈ និងសំណូមពរ អោយបញ្ចេញនៅយប់នេៈ និងសូមអរគុណដល់ Admin (w2no) ដែលបានធ្វើជា screenshots និង សមាជិកក្រុមដែលបានសាកល្បង Bro @DaNa, @Jack, @Bunna and @Vibol ។
-----------Full Credit 4KhmeriPhone Team-------------
សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលយល់អធ្យាស្រ័យ និងអត់ធ្មត់ ។


ស្តាយ​ Font ផ្សេងទៀតអាចទាញយកមកសាកខ្លួនឯងបាន Link ខាងក្រោម  :

1-https://www.dropbox.com/sh/oqi5obx8eurs98b/ZdgbLkfmMB/iOS%207%20font%28Taprom%29.mobileconfig3-https://www.dropbox.com/sh/oqi5obx8eurs98b/l1cmyXknNg/iOS%207%20Fonts%28Preahvihear%29.mobileconfig


4-https://www.dropbox.com/sh/oqi5obx8eurs98b/Q09eCgjwjk/iOS%207%20Khmer%20Font%20No%20JB.mobileconfig


5- https://www.dropbox.com/sh/oqi5obx8eurs98b/4XVwtXkjki/Khmer%20Font%20for%20iOS%207%20No%20JB%28Bokor%29.mobileconfig


6-https://www.dropbox.com/sh/oqi5obx8eurs98b/TD7TwLv5DV/khmer%20Font%20iOS%207%20Style.mobileconfig


7-https://www.dropbox.com/sh/oqi5obx8eurs98b/ZcS_MZNGu2/Khmer%20Font%20iOS%207%28OdorMeanChey%29%2BiBooks.mobileconfig


8-https://www.dropbox.com/sh/oqi5obx8eurs98b/6EAywe2gjG/Khmer%20iOS%207%20Font%20Without%20JB%28Kh%20Pen%20Wappathor%29.mobileconfig

 


ការរងចាំរបស់ប្រិយមិត្ត និង ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ iOS 7 (7.0 7.0.1 7.0.2 7.0.3)
ដែលមិនអាចមើលឃើញអក្សរខ្មែរបានពេលនេះលែងបារម្ភទៀតហើយ
ក្រុម 4KhmeriPhone បានបញ្ចេញវិធីតម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរនៅលើ iOS 7 គ្រប់ឧបករណ៏ទាំងអស់
ដោយមិនចាំបាច់រងចាំការ Jailbreak បន្តទៀតឡើយ!
វិធីតម្លើង (អត្ថបទទាំងស្រុងពី 4KhmeriPhone):
សួរស្ដីប្រីយមិត្ត៖
ដល់ពេលដែលយើងត្រូវតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរដោយមិនចាំបាច់ jailbreak នៅលើ iOS 7 ហើយ ។
វិធីសាស្ត្រនេៈដំណើរការបាននៅលើកម្មវិធីមួយចំនួន ប៉ុន្តែកម្មវិធីខ្លះមិនដំណើរការទេ ដូចជា Safari ជាដើម ។
សូមមេត្តាអានឲ្យបានច្បាស់នូវវិធីណែនាំជាមុនសិន មុននឹងតម្លើង !!!!!!

វិធីតម្លើង៖
១. បើក Link ខាងក្រោមនេៈនៅលើ iDevice iOS 7:
- ពុម្ភអក្ស បាត់ដំបង (Battambang):
https://www.dropbox.com/s/a045kwu9zxolv16/Battambang.mobileconfig
- ពុម្ភអក្ស នគរា (Nokora) សូមអរគុណដល់បង ដាញ់ ហុង ចំពេាះពុម្ភអក្សរ credit to him:
https://www.dropbox.com/s/dj6dfq1w72n1zud/Nokora.mobileconfig
 
២. ទាញយក រួចតម្លើង
៣. រូចរាល់អាចប្រើបាន
អាចតម្លើងបានទាំងអស់ប៉ុន្តែដំណើរការ ពុម្ភអក្សរតែមួយគត់ ។ ដូចនេៈត្រូវជ្រើសរើសថា ពុម្ភអក្សរណាដែលចង់ប្រើ ។

វិធីដកចេញ៖
១. ចូលទៅ Settings —> General —> Profile
២. ចុច remove

សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសអរគុណ Bro Oo Jim ដែលបានជួយបង្កើត files ទាំងអស់អស់នេៈ និងសំណូមពរ អោយបញ្ចេញនៅយប់នេៈ និងសូមអរគុណដល់ Admin (w2no) ដែលបានធ្វើជា Screenshots និង សមាជិកក្រុមដែលបានសាកល្បង Bro @DaNa, @Jack, @Bunna and @Vibol ។
សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលយល់អធ្យាស្រ័យ និងអត់ធ្មត់ ។
- See more at: http://www.elunchen.com/2013/11/ios-7-jailbreak.html#.UnqMfbTvxyW

No comments:

Post a Comment