បកប្រែភាសា

Friday, November 1, 2013

Galaxy R Style – SHV-E170K, L, S – Jelly Bean Rom

Samsung E170L (Galaxy R Style)
 
 
 
 
 
 
 
 
*មួយនេះ Firmware Rooted ស្រេច ថែមទាំង Direct Link ទៀតផង
ទាញយក៖ E170LKLJMB3_E170LLGTJMB3_ROOTED.zip
ខាងក្រោមនេះចម្លងពីវេបសាយ វៀតណាម
ROM 4.1.2 đã root sẵn up qua ODIN
170K – http://www.fshare.vn/file/NMUNTKGUKF/
170L – http://www.fshare.vn/file/2GJNCSIVPD/
170S – http://www.fshare.vn/file/1O3K79EDAA/

No comments:

Post a Comment