បកប្រែភាសា

Tuesday, October 15, 2013

តម្លើង recovery នៅលើ Galaxy Note 3(N900 N9005 N900T N900S)


Galaxy Note 3 recovery

Recovery ជាវិធីដែលយើង​អាច​ root និងតម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដបាន។ ដោយសារ​តែ Galaxy Note 3 ដែលមានលក់​គឺមានច្រើនម៉ូដែលផ្សេងៗគ្នា ដូនេះ​វាត្រូវការ​ recovery ផ្សេងៗគ្នា​ដែរ។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ recovery file ដែលត្រូវ​តាមម៉ូដែល​ N900 N9005 N900T និង N900S​​៖
n900-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
https://mega.co.nz/#!SxpUSYCa!J-tWgX…r8HMC-7M2zt2_c
n9005-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
https://mega.co.nz/#!KgxiRQDY!U9Rj4W…v01eHgJ4zfcTSY
n900s-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
https://mega.co.nz/#!y14DQSQA!bm3GbE…JCoQwPWpWgQZTg
n900t-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
https://mega.co.nz/#!7gIzjZbY!S0_iER…qtBPrkZ9Ny7AMY
n900w8-cwm-recovery-6.0.4.4(1011).tar
https://mega.co.nz/#!v1hlBSQZ!RZ-OYm…pk22XtBOi_6zks

រាល់ file ទាំងអស់គឺ Flash តាមរយៈ Odin។

No comments:

Post a Comment