បកប្រែភាសា

Wednesday, September 25, 2013

តម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរនៅលើ Galaxy Ace 2 I8160 ងាយៗលើជំនាន់ Jelly Bean 4.1.2
ទាញយក
(ពាក្យសំងាត់: elunchen.com)
របៀបតម្លើង:
បិទទូរស័ព្ទរួចចុចទៅកាន់ USB Download Mode (Volume Down + Home + Power)
បើក Odin ធ្វើការជ្រើសរើស I8160.tar នៅក្នុងប្រអប់ PDA 
បន្ទាប់មកចុច Start (ទូរស័ព្ទត្រូវស្គាល់ COM)
រងចាំរហូតដល់ចប់ទូរស័ព្ទនិង Reboot រួចបន្តរងចាំដំនើរការធម្មតាជាការស្រេច!
(តែបើករណីដើរយឺតខុសធម្មតាសូមធ្វើការ Reset All Data ចោល)


ទាញយក
(ពាក្យសំងាត់: elunchen.com)
របៀបតម្លើង:
បិទទូរស័ព្ទរួចចុចទៅកាន់ USB Download Mode (Volume Down + Home + Power)
បើក Odin ធ្វើការជ្រើសរើស I8160.tar នៅក្នុងប្រអប់ PDA 
បន្ទាប់មកចុច Start (ទូរស័ព្ទត្រូវស្គាល់ COM)
រងចាំរហូតដល់ចប់ទូរស័ព្ទនិង Reboot រួចបន្តរងចាំដំនើរការធម្មតាជាការស្រេច!
(តែបើករណីដើរយឺតខុសធម្មតាសូមធ្វើការ Reset All Data ចោល)
- See more at: http://www.elunchen.com/2013/09/galaxy-ace-2-i8160-jelly-bean-412.html#.UkPfSj9-rDs

No comments:

Post a Comment