បកប្រែភាសា

Tuesday, August 20, 2013

Fix 3g Stock rom Sky -IM-A860-4.1.2 Full KHMER 1. អានអត្ថបទទាំងអស់:
 2.   ដើម្បីចូលទៅ fastboot ដំឡើង Rom 4.0.4 IM-A860
  សូមចុច Volume-Volume + និងប៊ូតុង Power ដោតខ្សែ USB ទៅកុំព្យូទ័រដើម្បីដំឡើង Rom 
 3. ចំណាំ: នៅពេលដែលបញ្ហានៅលើកុំព្យូទ័របានផ្អាកដោយគ្មានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុង fastboot ដោយបណ្តាលមកពីការខ្វះ usb_androi_driver
 4. ចង់ចាំ ៖ មុននិងដំឡើង ROM SKY IM-IM-A860 4.0.4  ទៅ 4.1.2 សូមដំឡើង root និង ដំឡើង CWM ជាមុនសិន  
 5. ជ្រើសជ្រើស ZIP ពី sdcard (ខាងក្រៅឬជ្រើស 4.1.2 Rom fix ZIP ពី sdcard
 6. លុបទិននន័យ wipe data/factory reset.
 7. លុបទិននន័យ wipe cache partition> ចុចលើប៊ូតុង Yes ហើយរង់ចាំ -> បញ្ចប់ការដំឡើង - ប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ> ឥឡូវ
 8. ROM SKY A860L : ( download )
 9. ROM SKY A860K : ( download )
 10. ROM SKY A860S K : ( download )
 11. Root and Recovery ( download )
 12.  ចម្លងពី    អ៊ីន មីឌៀរ 

1 comment: