បកប្រែភាសា

Wednesday, June 19, 2013

Samsung S5570 Full Khmer Unicode

របៀប Root+CWM និងដំឡើងជំនាន់ Samsung S5570 ទៅកាន់ JB Full Khmer Unicode
I-ឯកសារ  
II-អនុវត្ត -ពន្លាឯកសារទី
01 (មានឯកបីនៅខាងក្នុង) +ចំលង ឯកសារទាំងបីនៅក្នុងប្រអប់ទី 01 ចូលទៅ SD card  +Boot ចូលទៅ Recovery ( Home+Power)
+Update form external storage > 01-Root.zip > Yes > Reboot (សម្រាប់ Root)
+Boot ចូលទៅ Recovery ដដែល > Update form external storage >
02-update-RZ-2.1.4-final-squadzone.zip > Yes > Reboot
+Boot ចូលទៅ Recovery ម្តងទៀត > Install Manu > 03-update_CWM_5.2.0.8_touch_squadzone.zip > Yes > Reboot 
-ពន្លាឯកសារទី 02  +ចំលងឯកសារដែលបានពន្លារួចចូល SD Card +Boot ចូលទៅ Recovery > Wipe Data > Install custom .zip > 01-NCT Rom CM 10.1 Edited .zip > Yes > Back Manu >     Install custom .zip > 02-gapps-jb-20130301-signed.zip > Yes > Reboot > Finish

**ចំណាំ** របៀប Root ខាងលើនេះគឺសម្រាប់ GB នេះគឺជា Link សម្រាប់អ្នកមិនទាន់មាន Firmware   http://www.4shared.com/archive/CAB-Jd4c/Odin__FirmwareGT-S5570.htmlអគុណដល់    :    យុន សាវតា  070 999 229 , 097 867 1234

No comments:

Post a Comment